Kategoria: Kultura i instytucje

POCHODZENIE INFORMACJI

Informacje pierwszego rodzaju pochodzą z odpowiednich sprawozdań GUS; informacje drugiego rodzaju ustalono indywidualnie dla poszczególnych miast (było to możliwe ze względu na niewielką liczbę instytucji widowiskowych). Aby analizy takie można było prowadzić dla wszystkich instytucji, niezbędne jest, by obligatoryjnym składnikiem

POSZUKUJĄC PARAMETRÓW

Poszukując parametrów wybranych do analizy instytucji, założyłem, że zarówno intensywność korzystania, jak i stopień wykorzystania insty­tucji zależą m.in. od wskaźników nasycenia, tj. od liczby i wielkości insty­tucji zlokalizowanych w danej miejscowości. Jeśli ta hipoteza okazałaby się prawdziwa, to byłoby możliwe

PODJĘTA PRÓBA

Na ich podstawie podjąłem próbę sformuło­wania założeń normatywnych. Wybór tych a nie innych lat nie był po­dyktowany jakimiś szczególnymi względami. W czasie, gdy prowadziłem analizę, najnowsze dane odnosiły się do 1983 r. Z kolei dla 1978 r. dyspono­wałem gotowym materiałem

W STATYSTYCZNYCH PUBLIKACJACH

W publikacjach statystycznych podaje się m.in. następujące informacje o  uwzględnionych w analizie instytucjach: liczba teatrów (oper, operetek), liczba sal i miejsc (stan na wybrany dzień roku), liczba przedstawień i li­czba widzów w ciągu roku. Na podstawie tych danych można zbudować dwa

NA PODSTAWIE DANYCH

Na podstawie tych sa­mych danych można budować wskaźniki wykorzystania obiektów. Są to: liczba widzów /miejsce, liczba widzów / przedstawienie, liczba widzów /miejsce udostępnione (frekwencja) itp. Analiza korelacyjna pozwala z kolei badać związki, jakie istnieją pomiędzy wielkością miejscowości a rozmiarami działalności, dostępnością

OPERY

W latach 1978 i 1983 teatry operowe istniały w ośmiu miastach. W 1983 r. jeden z tych teatrów (w Krakowie) nie miał jednak własnej sali widowisko­wej i stąd w sprawozdaniach GUS nie podaje się liczby miejsc w tym te­atrze. Poza

W BADANYM OKRESIE

  Można zatem twierdzić, że w badanym okresie zmniej­szył się społeczny zasięg oddziaływania tych instytucji oraz efektywność ich funkcjonowania.Analiza zależności statystycznych pomiędzy liczbą mieszkańców w mias- tach-siedzibach a wybranymi do analizy parametrami wykazuje, że tym niekorzystnym zmianom towarzyszyło stopniowe dostosowywanie

ZACHODZĄCE PRZESUNIĘCIA

Przesunięcia, o których mowa, zachodzą przede wszystkim w badanym pięcioleciu (1978—1983). Z dostępnych danych wynika, że w poprzednim pięcioleciu, tzn. w latach 1973—1978, liczba wi­dzów malała w podobny sposób we wszystkich niemal miastach.Dla prowadzonych dalej rozważań dwa elementy zarysowanej sytuacji

DRUGA OBSERWACJA

Z drugiej obserwacji wnoszę, że przy tak wysokich współczynnikach korelacji liniowej dla liczby mieszkańców i parametrów instytucji najpro­stsza metoda określania parametrów obiektu dla miejscowości, które go jeszcze nie mają, może polegać na wyliczeniu tych parametrów z odpowied­nich równań regresji.Metodą taką

SZUKAJĄC ODPOWIEDZI

Szukając odpowiedzi na to pytanie, posłużyłem się wspomnianymi równaniami regresji opisującymi zależność pomiędzy liczbą mieszkańców a parametrami instytucji. Jeśli zależność między liczbą mieszkańców (W tys.) a liczbą miejsc w teatrze w 1983 r. opisuje równianie y = 1,194*+ + 191

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Krakowianie mogliby skrytykować tę propozycję jako mało ambitną, z góry sytuującą ich miasto na pozycjach outsidera a nie lidera w życiu operowym kraju. Wychodząc z takich przesłanek mogliby zażądać, by wy­budować w tym mieście operę nie mniejszą niż np. Teatr

CO WYNIKA Z DANYCH?

Co wynika z tych danych? Sformułujmy je w postaci następujących za­leżności. Gdyby w latach 1978 i 1983 zwiększono liczbę miejsc w teatrach przy takiej samej liczbie przedstawień, to należałoby spodziewać się odpo­wiednio większej liczby widzów. Gdyby zwiększono liczbę przedstawień przy

DECYDUJĄCY CZYNNIK

Innymi słowy — można twierdzić, że wprawdzie decydującym czynnikiem z punktu widzenia liczby widzów jest liczba miejsc udostępnionych, ale nie bez znaczenia jest również ich „pochodzenie”. Lepszych efektów należy spodziewać się tam, gdzie większa liczba miejsc powiązana jest z mniejszą

MOŻLIWE SYTUACJE

W związku z tym możliwe są sytuacje, w których w jednym dniu sala jest wypełniona w połowie, a w następnym brakuje biletów, bowiem w przedstawieniu bierze udział szeroko znany artysta. Liczba widzów w danym teatrze może za­leżeć nie od ogólnej