Kategoria: Polityka kulturalna

WYJAŚNIENIE ZJAWISKA

Wskazuje na to również wartość współczynnika a. Dla roku n wynosi ona —0,100, dla roku n+5 —0,392, n+7 —0,552. Negatywny wpływ inwestycji zaczął się ujawniać z kilkuletnim opóźnieniem. Dlaczego tak się działo?Zjawisko to można wyjaśnić na gruncie teorii Kaleckiego. Jeśli

W ANALIZOWANYM OKRESIE

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych czyniono słusznie, obniżając stopę inwestycji. Robiono to jednak zbyt anemicznie i źle lokowano zaoszczędzone w ten sposób środki. Z dotychczasowych rozważań wynika, że w latach 1950—1970 podnosze­niu stopy inwestycji produkcyjnych nie towarzyszyły coraz większe przy­rosty dochodu

W SKALI CAŁEJ DEKADY

Licząc w skali całej dekady, inwestycje produkcyjne oddawane w latach siedemdziesiątych do użytku negatywnie oddziałują na sytuację gospodar­czą, a w każdym razie trudno byłoby dopatrywać się ich pozytywnego wpływu na tempo wzrostu dochodu narodowego. Nakłady na inwestycje są tak wielkie,

POPYT NA PRACĘ

Gdy zatem trzeba tworzyć popyt na pracę prze­mysłu i budownictwa, żyjących z inwestycji, to budujmy nie nowe zakłady przemysłowe, lecz raczej mieszkania, urządzenia komunalne, trasy komu­nikacyjne, placówki oświatowe, szpitale itp. Wpływ stopy inwestycji na dynamikę dochodu narodowego nie był — jak

UJEMNY PARAMETR

Zdaniem M. Nasiłowskiego, ujemny parametr dla majątku trwałego nie mieści się w granicach rozsądku, oznacza bowiem, że przyrost tego majątku wywoływał spadek dochodu narodowego. Innymi słowy, nakłady inwes­tycyjne, których rezultatem był przyrost majątku trwałego, negatywnie oddziaływały na dynamikę dochodu narodowego.

PIENIĄDZ, DOCHÓD ,PROPORCJE

Także w tym przypadku otrzymanym wynikom nie można — zdaniem M. Nasiłowskiego — nadać rozsądnej interpretacji ekonomicznej. „Ujemna wartość parametru oznacza bowiem, iż dochód narodowy (lub produkcja czysta w przemyśle) spada, gdy majątek produkcyjny […] wzrasta. Nie można wykluczyć takiego

KONFRONTACJA FORMUŁY

Konfrontacja tej formuły z danymi empirycznymi prowadzi autora do wniosku, że jest ona dobrym narzędziem do analizy — opartej na danych makroekonomicznych — czynników oddziałujących na zmiany płacy re­alnej. Tempo wzrostu płacy realnej, określone przy użyciu tej formuły, jest zbieżne

NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE

W formule M. Kucharskiego wzrost stopy inwestycji negatywnie oddzia­łuje na wzrost płacy realnej. W formule M. Kaleckiego kierunek oddziały­wania na tempo wzrostu dochodu narodowego jest odwrotny. Można zatem twierdzić, że w przypadku pozytywnej zależności dynamiki dochodu narodo­wego i płacy realnej

PREZENTOWANA ANALIZA

Gdyby prezentowana analiza miała być jedynie próbą weryfikacji formuły Kaleckiego, to w tym miejscu można byłoby ją zakończyc. Na pod­stawie uzyskanych danych można byłoby twierdzić, że jeżeli zależność po­między udziałem inwestycji produkcyjnych w dochodzie narodowym ma charakter liniowy, to w

DLA BADANEGO OKRESU

Przyjrzyjmy się zatem, czy polską gospodarkę tego okresu charakteryzuje pełne wyko­rzystanie mocy wytwórczych, czy środki obrotowe i rezerwy rosły propor­cjonalnie do dochodu narodowego? Dla całego badanego okresu nie dys­ponujemy syntetyczną miarą stopnia wykorzystania mocy wytwórczych. Można natomiast określić, jak zmieniały

NA PODSTAWIE WIEDZY

Już na tej podstawie, a także na podstawie wiedzy, jakiej dostarcza bieżąca obserwacja życia gospodarczego, można twierdzić, że warunki po­stawione przez Kaleckiego gospodarce, do której mógłby się odnosić jego model, nie były najprawdopodobniej spełnione ani w roku 1950, ani później.

POSTAWIENIE SPRAWY

Takie postawienie sprawy zmusza do udowodnienia na materiale empi­rycznym tezy, że już w planie 6-letnim przekroczono próg dopuszczalnego obciążenia dochodu narodowego inwestycjami produkcyjnymi. Dowód taki trudno byłoby w tym miejscu przeprowadzić. Warto jednak odwołać się do dyskusji, jaka toczyła się

HAMOWANIE ROZWOJU

To przeciążenie hamowało rozwój naszej gospodarki. Nie znaczy to – rzecz jasna — że zaspokojone były wszystkie fizyczne potrzeby w zakresie rozbudowy ma­jątku trwałego. Przyczyny, które doprowadziły do tego rodzaju sytuacji, omawiam szerzej w innym miejscu . Tutaj warto zwrócić uwagę

WPŁYW NA PODZIAŁ

Państwo oddziałuje na ten podział poprzez podatki, kredyty, ceny itp. Mechanizm ten usunięto wychodząc z założenia, że załogi zakła­dów pracy, mając swobodę w zakresie ustalania stopy akumulacji, zbyt dużą część uzyskanego dochodu przeznaczą na konsumpcję, że w ten sposób zostaną