STATYSTYKA DOCHODU NARODOWEGO

To samo odnosi się do konsumpcji i jej składników. Można jedynie badać statystyczną zależność między wzajemną relacją trzech zidentyfikowanych składników (c„ m„ m0) a dynamiką dochodu narodowe­go. Na gruncie teorii M. Kaleckiego suma tych składników równa się aku­mulacji produkcyjnej. Interesuje nas więc zależność pomiędzy strukturą tak rozumianej akumulacji a dynamiką dochodu narodowego. Statystyka dochodu narodowego nie dostarcza natomiast danych, na podstawie których można byłoby analizować proporcje między zasobami produkcyjnych środków trwałych i siły roboczej oraz siły roboczej i środ­ków obrotowych, a także wpływ, jaki wywiera na dynamikę dochodu naro­dowego różny sposób dzielenia całego funduszu konsumpcji. Z konieczności trzeba zatem pozostawać przy wskaźnikach charaktery­zujących strukturę całego dochodu narodowego brutto i badać wpływ po­szczególnych składników dochodu podzielonego na dynamikę dochodu wytworzonego.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)