STATYSTYKA DOCHODU NARODOWEGO

To samo odnosi się do konsumpcji i jej składników. Można jedynie badać statystyczną zależność między wzajemną relacją trzech zidentyfikowanych składników (c„ m„ m0) a dynamiką dochodu narodowe­go. Na gruncie teorii M. Kaleckiego suma tych składników równa się aku­mulacji produkcyjnej. Interesuje nas więc zależność pomiędzy strukturą tak rozumianej akumulacji a dynamiką dochodu narodowego. Statystyka dochodu narodowego nie dostarcza natomiast danych, na podstawie których można byłoby analizować proporcje między zasobami produkcyjnych środków trwałych i siły roboczej oraz siły roboczej i środ­ków obrotowych, a także wpływ, jaki wywiera na dynamikę dochodu naro­dowego różny sposób dzielenia całego funduszu konsumpcji. Z konieczności trzeba zatem pozostawać przy wskaźnikach charaktery­zujących strukturę całego dochodu narodowego brutto i badać wpływ po­szczególnych składników dochodu podzielonego na dynamikę dochodu wytworzonego.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)